Електронни пазари

Електронни пазари и фази на пазарните транзакции
доц. д-р Петко Русков : petkor@fmi.uni-sofia.bg

Ние се намираме в преход от индустриалното общество към информационното. Характерно за информационното общество е глобалната, всеобхватна достъпност и възможност за използване на информацията по едно и сьщо време навсякъде по Земята за всеки човек. Това е възможно благодарение на развитието на компютърните и телекомуникационните системи. Те осигуряват интерактивна, мултимедийна информация, която променя начина за осъществяване на бизнеса и води до изграждане на електронни пазари и развитие на електронната търговия.

Промяна на структурата на бизнеса

Електронната търговия свързва участниците в електронните пазари от много продуктови категории и добавя стойност, като прави търговията по-ефективна и по-ефикасна. Опитът от първите приложения показва, че разходите по продажбите могат да се намалят между 10 и 20% и да се предложат по-ниски цени за купувачите. Една от технологичните промени, която влияе на електронната търговия и я прави реализируема, е възможността за цифровизация на продуктите и услугите. Под цифровизация се разбира възможността за преобразуване на физическите продукти (документи, книги, носители на програмни продукти, музика, развлекателни продукти) и услуги (консултация, плащане) в цифрови продукти, които могат да се пренасят, съхраняват и копират дистанционно чрез компютърните мрежи. Електронната търговия позволява също така да се разделят дейностите, които са свързани със знания (анализ, маркетинг, проектиране, тестване) от дейностите, които изискват физическо въздействие върху предмета на труда на различни географски места, както и да се осъществят по различно време и по електронен път. Електронните пазари възникват в резултат на използване на новите информационни и телекомуникационни системи за подпомагане на търговските транзакции. Те са логическото пространство, където си взаимодействат участниците в пазарите и осигуряват инфраструктурата и услугите за осъществяване на пазарните транзакции. Електронните пазари, за разлика от класическите физически пазари, преодоляват ограниченията на времето и пространството, като предлагат еднакви възможности на малките и големите фирми. На тях могат да се съществяват всички фази на пазарните транзакции, като за новопрохождащи пазари често се достига само до информационната фаза.

Електронни пазари

Електронните пазари са глобални информационни структури, които покриват земното кълбо и свързват голям брой продавачи и купувачи в единна система, която стабилизира цените чрез създаване на конкуренция в световен мащаб. Те позволяват да се създадат нови продукти и услуги чрез интегрирането на досега съществуващите в глобален мащаб. Електронните пазари са двигателят на глобализацията на пазарите и на глобалната дистрибуция, на икономическа активност на участниците в тях. Традиционната пазарна теория определя пазарите като места за размяна, където общото търсене се среща с общото предлагане. Пазарите координират икономическите дейности чрез конкуренция и обслужват размяната на продуктите и услугите. Те са динамично променяща се среда, която подпомага избора на решението на участниците в него. Традиционната пазарна теория опростява значително нещата. Тя приема пълна прозрачност на пазарите, пълна информационна осигуреност и перфектна конкуренция. На практика се прилагат смесени форми, като се осъществява коопериране на отделните участници в пазарите. То позволява на участниците в пазарите да се договарят с цел получаване на взаимни предимства. Кооперирането се осъществява не само на фирмено ниво, а и на ниво за общи научноизследователски дейности, за общи проекти или маркетингови проучвания. Влиянието на информационните и комуникационните технологии и по-специално групуер технологиите е огромно именно при координиране на бизнеспроцесите на участниците в пазарите. Съвременните технологии позволяват да се намали драматично цената на пазарните транзакции. Това води и до появата на понятието електронни пазари. Електронните пазари са пазарно пространство, което използва информационните и комуникационните технологии за осъществяване на всички транзакции чрез интерактивни, мултимедийни системи. Те допринасят за реализиране на идеалните икономически пазари като абстрактно място за размяна, при наличие на пълна информация и незначителна цена на транзакциите. Състезанието за спечелване на предимства между продавачите, търговските посредници и купувачите е неизбежно. Бизнесорганизациите трябва да са наясно как да се включат в електронните пазари, да създадат печалба и да изпреварят конкурентите си. В зависимост от управляващите могат да се дефинират три вида електронни пазари – управлявани от продавачите, от купувачите и от неутралните търговски посредници.

Видове пазари и форми на реализацията им:

Управлявани от продавачите:
Информационни WEB сайтове;
WEB сайтове с он-лайн поръчки;
Управлявани от купувачите:
WEB сайтове за покупки;
Интелигентни агенти за пазаруване;
Интегратори за купуване;
Управлявани от неутралните търговски посредници:
Специализирани машини за търсене на продукти/услуги;
Търговски магазини и молове;
Тържища;
Информационни борси;
Основните характеристики на електронните пазари:

1 . Нямат ограничения за времето и пространството. Те са отворени 24 часа, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината за всеки участник, който чрез телекомуникационните системи има достъп до тях, без значение на географското местоположение.

2 . Имат лесен достъп до информацията. Стандартните отворени компютърни мрежи позволяват лесен достъп до информацията.

3 . Реализират се с ниска цена на транзакциите. Цената на транзакциите за всяка фаза на операциите е много ниска в сравнение с традиционната.

Електронните пазари осъществяват координацията на бизнесдейностите, като използват пазарните механизми чрез:

глобализация на пазарите;
отвореност на пазарите и лесен достъп до тях;
заместване на използваните досега механизми, особено на йерархичните.
Резултатът от въвеждането на електронните пазари е увеличаване на конкуренцията, разширяване на творчеството и преструктуриране на икономиката. Електронните пазари се превръщат в инструмент за повишаване на конкурентоспособността и трябва да се изучават и използват от организациите.

Фази на пазарните транзакции

Икономическите процеси изискват продуктите и услугите, които се доставят от производителите, да бъдат предложени на потребителите. Пазарите са координаторите на тези процеси, като предлагат съвкупност от транзакции при процесите на размяната. Транзакциите между участниците в пазарите са градивните елементи на пазарите. Те съответстват на краен брой процеси на взаимодействие между различните участници, които изпълняват определени роли. Целта на транзакциите е да се постигне търговско съгласие между производителите и потребителите, т.е. да се сключи договор, който да съдържа всички елементи на процеса на размяната – стартиране, организиране и размяна на продуктите и услугите по най-ефективния начин. Този договор определя също така следващата реализация на продуктите и услугите, разплащанията и т.н.
Могат да се определят следните участници в пазарните транзакции:

Доставчици или продавачи;
Купувачи или потребители. Понякога, особено при финансовите пазари, участниците изпълняват ролите на продавачи и купувачи едновременно;
Посредници. При някои пазари посредници като брокери, дилъри и други изпълняват посреднически функции, чрез които се повишава ефективността и ефикасността на пазарите. При осъществяване на търговските операции крайните клиенти са разделени във времето и пространството от производителите. Понятието „търговски посредници“ се отнася за всеки, който се включва във веригата за добавяне на стойност при извършване на търговията по електронен път. Такива са търговците на едро, брокерите, агентите, консултантите и съветниците, дистрибуторите, риселърите, търговците на дребно, маркетинговите специалисти на много нива, франчайзинг специалистите.
Пазарното пространство осигурява логическото пространство и инфраструктурата за взаимодействие между участниците в пазарите. Могат да се разглеждат четири фази при осъществяване на процесите по координиране на пазарните механизми:

1 . Събиране на информация. Всички участници в процесите, които протичат на пазарите, се нуждаят от информация. Потребителите – от информация за продуктите и услугите, които са достъпни на пазара, характеристиките на стоките, доставчиците и условията за доставка, цените и т.н. Производителите – от информация за пазарната ситуация, потенциалните клиенти, техните желания и възможности и т.н. Необходима е и допълнителна информация за пазарната ситуация, отраслови и технологични тенденции. Резултатът от фазата е списък с потенциални партньори на пазара и техните предложения или желания. Фазата приключва с подготвяне на офертите.

2 . Договориране. След събирането и оценяването на информацията участниците в пазарите осъществяват контакти с потенциалните партньори, уточняват се условията и сроковете за доставките, плащанията, гаранциите, допълнителните услуги и т.н. Резултатът от фазата е договор, който регулира правата и задълженията на страните по време на реализацията (сетълмента) на транзакциите и след изпълнението на операциите. Може да се установи и правната страна за бъдещите транзакции.

3 . Реализация (сетълмент). Извършват се физическите транзакции, сато в зависимост от продуктите и услугите се осъществяват различни подтранзакции. В случай на физически продукти транзакциите могат да са пакетиране, складиране, транспортиране, застраховка, митнически операции и т.н. В тази фаза се инициират и произволни транзакции като закупуване на бъдещи услуги или застраховки. Физическата размяна на стоките се съпровожда от поток от информационни и финансови транзакции. Резултатът от фазата е размяната на продуктите и услугите, които вече са притежание на клиентите при процеса на размяната.

4 . Следпродажбено обслужване. Поддържат се продуктите и се удовлетворяват променящите се нужди на клиентите по време на използването им. Клиентите се информират за нови или променени решения или условия при ползването на продукта или услугата. Резултатът от фазата е установяване на тясно сътрудничество между страните в транзакцията.

Този и много други примери показват зараждането на места за електронни пазари, които се управлявта от компютризацията на една или няколко фази на пазарните транзакции. Докато преобразуването на фазите на договаряне и реализация (сетълмент) може да се разглежда като автоматизация (например в индустрията и администрацията), то фазата на информационното осигуряване се трансформира революционно. С масовото навлизане на Интернет, WWW и информационното общество ставаме свидетели на изграждането на глобално електронно пространство. Цената на информационните транзакции се редуцират постоянно, появяват се нови услуги на много ниски цени, като повечето от тях са напълно автоматизирани. Концепцията за интелигентните агенти например е едно от най-атрактивните направления на научни изследвания през последните години.

доц. д-р Петко Русков : petkor@fmi.uni-sofia.bg

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»