Електронен подпис

Електронният подпис е средството, което ми осигурява възможността единствено аз да съставям електронни документи от свое име. За да се сдобия с електронен подпис, трябва първо да избера доставчик на удостоверителни услуги. Следва да подам писмено искане до него, че желая да ми се издаде електронен подпис, като трябва да упомена от кой вид да бъде. Съществуват два основни вида – усъвършенстван и квалифициран електронен подпис. Процедурата завършва с издаването на удостоверение за съответния тип подпис, което се публикува в регистъра на доставчика. Това удостоверение е израз на връзката между подписа и човека, на когото е издаден. Упълномощено от мен лице също може да изпълни от мое име процедурата.

Видове електронни подписи. За какво са нужни?

Усъвършенстван – ще ми бъде издаден по повод упражняваната от мен професия или с цел удостоверяване на факта, че точно аз извършвам определено волеизявление. Важното е, че имам право да избера за кои дейности се доверявам на електронния подпис. Идеята е да гарантирам своята идентичност на лицата, с които общувам. Издава се и на юридически лица.

Усъвършенстваният електронен подпис има по-слаба удостоверителна сила в сравнение с останалите видове. По правило той няма значението на саморъчен подпис, но аз мога да уговоря обратното с лицата, с които кореспондирам. Внимание!

Усъвършенстваният електронен подпис не може да се използва пред държавен огран – с него не можем да се споразумяваме и да променяме значението на подписа.

За усъвършенствания електронен подпис няма законово изискване да бъде издаван чрез сигурно устройство. Следователно той може да ми бъде предоставен по електронната поща или по друг подходящ начин.

Квалифициран – има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Този вид подпис ми е необходим, когато извършвам волеизявления пред държавни органи. Квалифициран електронен подпис се издава още и на юридически лица. За да има гаранция за идентичността между мен и лицето, което използва подписа, квалифицираният електронен подпис може да ми бъде издаден само чрез сигурно устройство (смарт карта и карточетец).

Други – издават се още удостоверения за сървър, файлове с данни, файлове с програмен код, файлове с музика и др. Целта е да се посочи с подписването им тяхната принадлежност към определено лице, както и тяхната надеждност.

Не мога да използвам електронния подпис, когато:

при сделки с писмена форма се изисква – нотариална заверка на подписи, нотариален акт, саморъчно изписване на изявлението, участие на свидетели/длъжностни лица при извършването на изявлението и др.;
държа у себе си един документ/екземпляр от него и това ми осигурява някакво право – ценни книжа (напр. Запис на заповед)

Принцип на действие на електронния подпис

Неговият принцип на действие е високонадежден. За целта се създават двойка ключове – частен и публичен. Заедно те са участници в математическа формула, в която публичният ключ гарантира идентичността на точно определен частен ключ. Частният ключ е този, с който само аз имам право да разполагам. Чрез него, когато създавам документ, криптирам (шифрирам) написаното. Това става в момента на полагането на подписа. Създава се уникален шифър, постижим единствено чрез моя електронен подпис. По този начин между електронния документ и мен се създава връзка, която може да се проследи посредством публичния ключ. Публичният ключ е достъпен за всички във вече споменатия регистър на удостоверенията, който води всеки доставчик на удостоверителни услуги. По него се проследява дали именно аз съм подписал с издадения ми електронен подпис даден документ (декриптира се съдържанието на документа). Математически е доказано, че възможността някой друг, с различен от моя частен ключ, да постигне същия шифър и да изменя документи е миниатюрна. Клони към невъзможност.

NB! С подписването на електронен документ с електронен подпис, съдържанието на документа вече НЕ може да бъде променяно. Целта е да се гарантира, че документът ще остане един и същ от изпращането до получаването. Все пак, ако се наложи, бих могъл да редактирам документ, подписан с електронен подпис. Тогава положеният подпис се губи и се налага повторно да подпиша документа. Важното е, че единствено аз бих могъл да променям съдържанието на своите електронни документи. По този начин съм защитен от злоупотреби.

За какво да внимавам?

Никой друг, освен мен, няма право на достъп до моя частен ключ. Затова трябва да полагам всички усилия да не попадне в чужди ръце. Ако това се случи, трябва незабавно да поискам от доставчика на удостоверителни услуги да спре действието на моето удостоверение за електронен подпис.

Електронният подпис е срочен (1 – 3г.). Ако не го подновя, а подпиша с него електронен документ, то документът няма да е валиден и може да претърпя вреди.

Внимание! Датата на поставения електронен подпис може да бъде манипулирана по лесен начин – с връщане назад на календара на компютъра. Трябва да имам предвид този факт при съмнения относно верността на посочената в самия документ дата.
Доставчиците на удостоверителни услуги (по желание на клиента) издават удостоверения за времето, когато е представен електронен подпис. Важно е да се използват, защото когато срокът на валидност на подписа изтече, независимо от изминалото време, ще е видно, че документът е бил подписан коректно.

Всеки може да се обади на доставчика на удостоверителни услуги и да заяви, че моят електронен подпис е използван неправомерно или сигурността на частния ми ключ е застрашена (други хора са го узнали). Това води до спиране на действието на издаденото ми удостоверение. Максималният срок е 48 часа. След изтичането му или след като пожелая лично (по телефона, на място при доставчика на удостоверителни услуги или по друг уговорен начин), действието на удостоверението сеподновява.
Възможно е да възникне съдебен спор, в течение на който валидността на електронния подпис да изтече. Може да се случи и след като този срок е изтекъл. Тогава вече няма да съществува публичен ключ, по който да се провери, че лично съм подписал даден документ с валиден към момента на създаването му подпис. Няма да има гаранция, че съдържанието на моя документ не е променяно. Затова трябва винаги да подновявам валидността на своя подпис.

Действието на удостоверението за електронен подпис се прекратява при:

смърт или поставяне под запрещение на лицето, на което е издаден;
с изтичане на срока на удостоверението;
когато доставчикът на удостоверителни услуги престане да съществува и не прехвърли на друг доставчик дейността си.

Корпоративни данъци за 2007

Декларацията за облагане с корпоративни данъци вече може да се подава по интернет, съобщиха от Националната агенция за приходите. Формулярът е достъпен в интернет сайта на агенцията – www.nap.bg. Чрез интернет декларация може да подадат и дружествата, които не са имали дейност през 2007 г.

Само за два дни от пускането на електронната услуга са подадени 250 декларации за облагане с корпоративни данъци по интернет. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци е до 31 март. Тези, които използват за целта интернет, ползват отстъпка от 1 процент от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Наред с декларациите те трябва да подадат и годишния си финансов отчет.

Подаването на декларациите за облагане с корпоративни данъци и за облагане на доходите на физическите лица по интернет изисква наличие на електронен подпис, уточняват от НАП. Ако клиентите на НАП нямат, те могат да упълномощят човек, който притежава електронен подпис, да подаде декларацията от тяхно име.

eFaktura.bg

Електронни фактури ще сменят хартиените. Всеки офис има технически проблеми с получаване средно на 28% от фактурите, заявиха от „Банксервиз„. С въвеждане на системата eFaktura.bg на дружеството процентът на грешки се свежда до нула. За това е нужно само да имате електронен подпис. Чрез него издатели и получатели обменят фактури по електронен път и могат да ги обработват бързо и сигурно.

Какво е eFaktura.bg?

Това е система на Банксервиз където се предоставят електонни фактури на получателите през интернет. Има различни модели за реализация на услугата, като ние използваме така наречения консолидаторски модел т.е. явяваме се трета страна в процеса между доставчици и купувачи. Предимството е че много доставчици изпращат фактурите си към една точка и много купувачи получават фактурите си от различни доставчици пак от една точка. Този модел пести много разходи на доставчици и купувачи.

Какво е електронна фактура?

Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури представяни чрез системата eFaktura.bg напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Гарантиране на автентичността на произхода на фактурата и ненарушимостта на съдържанието се постига чрез използване на цифров сертификат(универсален електронен подпис).

Сигурна ли е електронната фактура?

Да. Електронната фактура е много по сигурна от традиционните методи за изпращане и получаване на счетоводни документи. Нашата система е изключително сигурна и използва авангардни технологии, като криптиране, цифрово подписване и потребителска идентификация. Електронните фактури са цифрово подписани и имат напълно легален статус не само според нашето законодателство но и според европейската директива. Те се пренасят чрез криптирани канали през интернет и до тях имат достъп само оторизирани за това потребители.

Може ли електронните фактури да имат същия вид както хартиените които издавам сега?

Да. За всеки издател на електронни фактури се разработва индивидуална трансформация чрез която се показват и отпечатват електронните фактури. Трансформацията може да съдържа фирмено лого, цветове и подреждане на реквизитите по желание на издателя.

Необходимо ли е да притежавам универсален електронен подпис, за да издавам електронни фактури?

Да. Вие трябва да притежавате универсален електронен подпис издаден от лицензиран удостоверителен орган(например Банксервиз).

Необходимо ли е получателите на фактури да притежават електронен подпис ?

Не. Получателите на електронни фактури могат да получат достъп до изпратените им фактури, да потвърдят получаването им, да ги преглеждат, отпечатват и съхраняват локално без да притежават електронен подпис.

Необходимо ли е да сменям моята финансово счетоводна система за да се включа в eFaktura.bg?

Не. Вашата счетоводна система може бързо и лесно да бъде интегрирана с нашата системата за електронни фактури. Ние предлагаме решения за конвертиране на вашите данни във формат на електронна фактура а така също и възможност за електронното и подписване.

Защо трябва да използвам системата на eFaktura.bg след като изпращам фактурите си чрез e -mail?

Интернет email средата е напълно незащитена и изпращането на електронни документи от гледна точка на сигурността е равносилно на изпращането на вашите фактури на пощенска картичка.
Ако вие изпращате фактури с e-mail сте изложени на следните рискове:
Няма пълна гаранция че изпратения email ще бъде доставен на получателя;
Email attachments(прикачената информация) има спорен легален статус и може лесно да не бъде доставена или някой може да я отвори;
Прикачената информация също е много чуствителна към потенциални вирусни атаки. За пример вирус може да изпрати копие на вашия финансов документ на всеки от вашия контактен лист;
Ние използваме e-mail само за известяване на получателите на фактури. Преглеждане, отпечатване и съхранение локално може да се извършва след съответния разрешен достъп до системата.

Кой може да използва системата за Електронна Фактура(eFaktura.bg) ?

Всяко физическо или юридическо лице, което издава фактури и желае по бързо, по срочно и по евтино да ги доставя до получателите.

Как мога да ползвам системата eFaktura.bg?

Първо е необходимо да се свържeте чрез e-mail или телефон указани в рубриката контакти. Ние ще организираме среща с наши специалисти за разговор с вас в който ще се запознаем с вашите нужди и ще изготвим детайлна програма с максимално кратки срокове за включването ви в системата на eFaktura.bg.

Трябва ли да съхранявам хартиени копия на електронните фактури ?

Не. Електронната фактура е валиден електронен документ и едно от голeмите и предимства е използване на безхартиени способи за пренасяне и съхранение. По ваше желание може винаги да разпечатате на хартия електронната фактура.

Как трябва да съхранявам електронните фактури за законоустановения срок ?

Системата eFaktura.bg поддържа услугата електронно хранилище на документи. В изключително сигурна среда на тройна резервираност вашите електронни фактури могат да бъдат съхранявани за желаните от вас срокове. Вие можете по всяко време да свалите при вас локално фактурите за определен период от време.
Другата възможност е вие и вашите получатели да съхраните локално на свои технически средства фактурите. Ние имаме ангажимента да ги поддържаме налични в нашата система не по малко от 3 месеца.

Може ли заедно с електронните фактури да изпращам и други документи ?

Да. Заедно с електронните фактури може да се изпращат и произволен брой прикрепени файлове. Това могат да бъдат съпътстващи документи или просто рекламни материали.

Търговски регистър и електронен подпис

Юридически и технологични причини налагат уреждането и прилагането на технологии за многократно подписване на електронни документи. В едни случаи документът, като например дружествен договор, трябва да бъде подписан от всички съдружници. Наредбата в 10 вида регистрации изисква документи, съдържащи повече от един подпис. В други случаи многократно подписване се налага в технологичните процедури, осигуряващи доверие към вече положени електронни подписи. Общото е, че правото следва да регламентира процедурите и условията за валидност на документите, многократно подписани с електронни подписи.

Ето защо Законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) следва да предвиди задължение за доставчиците на удостоверителни услуги да осигуряват технологии за многократно подписване на електронен документ. Действително още сега тези технологии се предоставят от доставчиците. Правото обаче трябва да уреди една поредица от въпроси, започващи с проверката на всеки от подписите и завършваща с валидността на целия електронен документ.

Удостоверяване на вписванията

Вписванията в търговския регистър имат доказателствено значение. Веднъж въведен, един запис в базата данни на регистъра следва да бъде защитен от промени. Разпоредбата на чл. 102 от НВСДТР изисква съхраняването на търговския регистър по начин, който изключва извършването на промени в данните за вписани обстоятелства, заличени вписвания, обявени актове и запазени фирми. В чл. 72 от наредбата се предвижда търговският регистър да осигурява възможност за установяване кое длъжностно лице по регистрацията и в кой момент е извършило дадено вписване, заличаване или обявяване. Единственият начин за удостоверяване на електронни изявления, признат от правото, е електронното подписване. Всички други конкретизации на цитираните разпоредби няма да произвеждат признати от правото резултати.

Едно кратко сравнение показва значимостта на тези подписвания. Сега действащата Наредба №14 за водене и съхраняване на регистрите за вписванията урежда тази материя по пределно ясен начин. Според ч. 13, ал. 2 длъжностното лице след всяко вписване поставя датата на вписването и се подписва. Такова изискване за вписванията в новия търговски регистър не съществува.

Новото регистърно производство не съдържа конкретни изисквания за удостоверяване на всяко вписване. Необходимостта от това е очевидна и се аргументира най-малко с уредбата на съществуващия традиционен режим на вписване. Технологиите за електронно подписване на всеки запис в бази данни съществуват, но българският закон не урежда такъв вид удостоверявания и приложения на електронните подписи.

Ако не бъдат създадени разпоредби, регламентиращи удостоверяването на всяко вписване в търговския регистър, във всеки следващ момент може да бъде поставен въпросът за достоверността на данните в регистъра.

Удостоверенията, издавани от регистъра въз основа на неподписани записи от базата данни на търговския регистър, ще бъдат атакуеми пред съда. Той ще трябва да търси доказателства от практиката по воденето на регистъра, лог-файлове, протоколи на конкретната система за управление на бази данни и други неуредени от правото индикатори за извършване или неизвършване на определени действия върху базата данни. Спрямо тях също може да се постави въпросът за фалшифициране на съдържанието им.

Тогава единственият начин за установяване на вписани обстоятелства ще е разглеждане на хартиените документи, въз основа на които е направено вписването. Ако документите са предоставени в електронен вид, за самите тях ще има основания за оспорване, например поради изтекъл сертификат. Така се елиминира доказателственото значение на вписването и доверието в търговския регистър, прогласени в самия закон. Бързината е последното качество на подобни отношения.

Дълготрайно запазване на електронни документи

Необходимостта произтича от няколко обстоятелства.

Първо, ЗТР в чл. 17 позволява подаване на документи за регистрация изцяло в електронна форма. Освен това всички новопостъпващи хартиени документи по регистърните производства се преобразуват в електронен вид. И в двата случая електронните документи се удостоверяват чрез електронен подпис, който се създава чрез сертификат, издаден за определен срок. След изтичане на този срок въпросът за валидността на подписа не е уреден. Налага се периодично архивиране на електронните документи и удостоверяване, че към момента на архивирането им електронният подпис е бил валиден. Това изискване е непреодолимо в случаите, когато документите са подадени в електронен вид и са единственото доказателство при спор в един бъдещ съдебен процес.

Второ, според чл. 106 НВСДТР агенцията съобразява стандартите и политиките за съхраняване и архивиране на данни в публични информационни системи с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация и в Европейския съюз. Такива общи нормативни изисквания няма нито на национално, нито на общностно равнище. Сроковете, които Европейският съюз определя в тази материя, са ориентирани към създаване на обща правна рамка към 2010 г. [1]

Трето, аргументи от технологичен характер превръщат дълготрайното запазване в съществен юридически проблем. Например през 2008 г. електронен документ е скрепен с подпис, който използва определен алгоритъм. Няколко години след това, например в 2012 г., по технологични причини – нараснало бързодействие на компютрите, хакерски намеси и пр., този алгоритъм става несигурен. В следващ период, например 2015 г., възниква юридически спор, който изисква привличане като доказателство на документа, подписан през 2008 г. Седем години след подписването никой не би могъл да гарантира, че документът не е изменян или подписът – фалшифициран. Избягването на тази несигурност може да бъде осъществено чрез периодично приподписване на първоначалния документ. То рутинно се извършва обикновено на 5-годишни периоди или непосредствено след съобщение, че алгоритъмът е станал несигурен. В някои страни държавен орган предварително определя срока, до който ще е приложим определен алгоритъм. [2]

В тази обстановка законът, а не друг трябва да уреди правното положение на многократно приподписан документ. Тук трябва да бъдат уредени сроковете и процедурите за приподписване, изискванията към следващите подписи, както и субектите, извършващи приподписвания. Изискванията са толкова съществени, колкото уредбата на юридическите качества на начално подписания документ.

Дълготрайното запазване на електронните документи засяга не само годишните рутинни архивирания. Необходимост от дълготрайно запазване теоретично може да възникне още във втория ден от действието на регистъра. Процедурата като норми и технологии ще трябва да се прилага към всеки електронен документ, сертификатът на чийто подпис изтича в следващия ден. Настъпи ли това събитие, правото и технологиите трябва да са готови със средства за дълготрайно запазване и признаване на юридическата сила на така запазените електронни документи. Не бъде ли създаден комплекс от норми и технологии, всеки електронен документ, излязъл извън срока на валидност на сертификата, не би издържал едно съдебно оспорване.

Заключение

Към така изложените въпроси се добавят темите на електронните удостоверения като официални документи, приемането на електронните удостоверения от съда и редица други материи с изцяло юридически характер.

Идва изводът, че изложената съвкупност от проблеми непременно следва да намери конкретни нормативни решения още преди първия ден от действието на новия търговски регистър. Измененията засягат на първо място Закона за електронния документ и електронния подпис. От конкретизация се нуждаят и разпоредби в Закона за търговския регистър. Необходимо е да се постави на дискусия и разпоредбата на чл. 184 от новия ГПК относно електронните доказателства във връзка с електронните удостоверения, издавани от търговския регистър.

Налага се заключението, че при създаване на нормативната уредба на електронния търговски регистър съществени въпроси от юридически характер са пренебрегнати. Доколкото изобщо те са поставяни, са реферирани към неустановени и незадължителни за прилагане информационни технологии. Тяхното използване не е вменено като задължение на институцията търговски регистър. Предполагаемите резултати от тези технологии не са скрепени с правна сила и не произвеждат юридически последици, приемани като доказателства в едно гражданско съдебно производство.

[1] i2010 roadmap for eDocuments.

[2] In: Preliminary Study on Mutual Recognition of eSignatures for eGovernment applications. 2007. Например в Германия са определени срокове за приложимост на определени алгоритми: SHA-1 – 2009; RIPEMD-160 – 2010; SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 – 2011 г. Official Gazette No. 58, p. 1913-1915.

Проф. д-р Вихър Кискинов

Електронен подпис и търговски регистър 2

Въвеждането на електронния търговски регистър е необходимо да бъде извършено така, че правото да се възползва от преимуществата на новите технологии, а не да създава фикции в стремежа си да преодолее или овладее техни оригинални качества. В момента обаче съществуват правни празноти, които следва да бъдат преодолени, за да действа успешно регистърът.

Преходът към електронен търговски регистър няма алтернатива. Държавите – членки на Европейския съюз, трябваше да извършат този преход най-късно до началото на 2007 г. Неспазването на този срок с обичайните за подобни случаи отлагания води до сериозни финансови санкции. Така се постъпи с държави, които не въведоха в срок други модерни информационни технологии, така ще е и в случая с търговските регистри.

Няколко нови за българското законодателство правни фигури трябва да бъдат създадени, за да се осигури нормалното стартиране и функциониране на електронния търговски регистър.

Удостоверяване на време

Процедурата по удостоверяване на време създава информация за датата и часа, в който електронният документ е подписан или предоставен за удостоверяване. Удостоверението за време съществува или като допълнителен реквизит към електронния подпис, или като самостоятелен и специализиран електронен подпис. В зависимост от използваните технологии и правната уредба удостоверяването се извършва или в процеса на подписване на документа, или при нарочно представяне на документа пред удостоверителна институция. У нас такива институции са доставчиците на удостоверителни услуги.

Комбинацията от електронен подпис и удостоверение за време създава условия за безспорно установяване, че към момента на подписване на електронния документ сертификатът е бил валиден, независимо от последващите спирания, прекратявания и изтичане на срока, за който е издаден.

Законодателствата на други държави използват горната комбинация при установяване валидността на електронния подпис и подписания с него документ дори и след изтичане срока на сертификата. Така се гарантира, че независимо от изминалия период от време след подписването и независимо от подновяването или неподновяването на сертификата електронният документ, веднъж подписан с валиден електронен подпис, ще бъде валиден най-малко до срока на действие на сертификата, с който е подписано удостоверяването на време. Ето защо в други национални законодателства подробно се уреждат както изискванията към удостоверяването на време, така и правните последици от това удостоверяване.

Удостоверяването на време в контекста на електронния търговски регистър е необходимо по няколко причини.

Първо, за установяване на валидността на електронния подпис върху електронните документи, заявени в регистърното производство.

Агенцията също е източник на електронни документи. Хартиените документи, постъпили в регистъра, се преобразуват в електронни, а последните се подписват с електронен подпис, който впоследствие също се налага да бъде валидиран. Според чл. 74 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (НВСДТР) служителите на агенцията удостоверяват идентичността на сканираните документи с подходящи технически средства като електронен подпис или друго техническо решение, базирано върху PKI технология, позволяващо осигуряване на интегритет на информационни обекти. Правно значение на един документ се признава само ако той е създаден по реда и с реквизити, определени от правото. Законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) пълно или непълно е уредил електронния подпис. Всяко друго „техническо решение, базирано върху PKI технология“, ще произвежда информация, която няма да бъде правно призната дотогава, докато редът за създаване на тази информация не бъде правно уреден.

Второ, за удостоверяване и признаване от правото на поредността при извършване на определени действия. Според чл. 82, ал. 1 НВСДТР агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър. Заявлението за вписване на обстоятелства в търговския регистър се завежда под входящ номер, който отразява момента на постъпването според чл. 83, ал. 2 от наредбата. Тук трябва да се напомни, че горните данни следва да са така запазени, че да не са възможни последващи промени.

Заявлението за запазване на фирма, когато е направено по електронен път, ще се конкурира със заявленията, заявени чрез хартиен носител. Значимият момент в първия случай е моментът на завършване на транзакцията по вписването в базата данни. Моментът при втория вид случаи трябва ясно да се определи, независимо дали ще се приеме, че това е моментът на внасяне на заявлението или моментът на записване от служителя в базата данни. Независимо от всичко и в двата случая ще е необходим правно регламентиран механизъм за удостоверяване на време. Проблемът не е технологичен, а юридически обратно на изразени от експерти схващания при обсъждането на законопроекта.

Тук може да се поставят редица допълнителни въпроси – дали ще е възможно директно вписване на заявлението за запазване на фирма по подобие на запазването на домейн, кой е моментът на приемане на заявлението, прието на хартиен носител, за да се конкурира успешно с електронното заявяване, и пр.

При възприетото решение заявяванията по електронен път, ако се вписват директно в базата данни, ще имат приоритет дори пред заявяванията на хартиен носител, направени непосредствено след тях.

Трето, при осигуряване на дълготрайна валидност на електронните документи.

Четвърто, при архивиране на търговския регистър и електронните документи към него.

Как е уреден въпросът за удостоверяване на време у нас?

Общата уредба в ЗЕДЕП е изключително пестелива. Липсва легална дефиниция на понятието. Разпоредбата на чл. 40 от ЗЕДЕП задължава доставчика на удостоверителни услуги да удостоверява датата и часа на представяне на електронен документ. Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги в чл. 5, ал. 4 почти буквално възпроизвежда законовата разпоредба. С тези два текста се изчерпва общата уредба на удостоверяването на време в контекста на електронните документи у нас.

Българският закон не поставя като условие удостоверяването на времето на полагане на подписа като условие за валидност на електронния документ. Разпоредбата на чл. 40 ЗЕДЕП задължава доставчика да предоставя тази услуга, а не определя задължителни качества на електронен документ. Използването на тази възможност зависи само от волята на подписващия. Не се изисква електронният документ да притежава като реквизит удостоверен момент на неговото създаване, за да се обвърже този реквизит с валидността на документа.

Правото от своя страна следва да формулира изисквания към използваните технологии, спазването на които да осигури доказателственото значение на установеното време в един бъдещ спор. Комплексът от технологии и правна регламентация, които са изпитани и приложени в други законодателства, се нарича удостоверяване на време.

Следваща страница »