ISO 9001

Как да получим ISO 9001 сертификат ?

За да получите сертификат по стандарта ISO 9001, ще трябва да преминете през четири основни етапа.

Планиране
Отправната точка за всяка организация, която иска да бъде сертифицирана по международния стандарт, е планирането и подготовката на всички процеси и документи, които ISO 9001 изисква. Тези изисквания са изчерпателни по обхват, което означава, че се прилагат в повечето области на дейността на компанията, а също така са описани по начин, който позволява тяхното успешно прилагане в различни сфери на бизнеса. Заради достъпния си език, ISO 9001 е изключително гъвкав и може да бъде приложен по най-различни начини, за да отговори на специфичните дейности и методи на всяка организация.

Прилагане
Началото на прилагането на стандарта се поставя с определянето на ключовите за дейността процеси – как се произвеждат и как се предлагат продуктите и услугите на клиентите. За всеки един от тях трябва да се направят подробни оценки и да се определят целите, които след това ще бъдат основа за непрекъснатото усъвършенстване.
Като допълнение към определянето на процесите и целите, трябва да бъдат разработени и приложени някои официални документи, които ще осигурят контрол. На първо място това е наръчникът по качество, който отразява политиките, които организацията следва във връзка с изискванията на ISO 9001. Освен него трябва да бъдат разработени и приложени още шест административни процедури:

• Контрол на документите
• Управление на документите
• Вътрешен одит
• Контрол на продуктите, които не удовлетворяват техническите изисквания
• Коригиращи действия
• Превантивни действия

Освен тези шест основни процедури, организацията трябва да установи и други допълнителни процедури като работни инструкции, формуляри и други официални документи, необходими за успешното прилагане на системата за управление на качеството. Изданията преди ISO 9001:2000 налагаха множество задължителни процедури, но следващите версии на стандарта намалиха количеството на документите и поставиха акцента върху контрола и подобряването на ключовите за бизнеса процеси.

След като системата за управление на качеството е приложена, се изисква тя да работи между 60 и 90 дни преди сертификацията. Този „период на изчакване” е необходим, за да може да се натрупат достатъчен брой документи за извършването на одит.

Разглеждане
По време на този етап се извършва вътрешен одит и преглед на управлението. След като тези действия бъдат извършени, организацията получава статус „Съвместима с ISO”, но това все още не означава сертификация.

Сертифициране
Сертификатът ISO 9001 се издава от трета фирма или сертифициращ орган, наречен регистратор, който е специализиран в одита на системите за качество. Има голямо разнообразие от регистратори от всички държави, членуващи в Международната организация по сертификация (ISO), като някои от тях са международни, а други – регионални. Изборът на регистратор е изключително важен за доброто съответствие с типа дейност, нейното местоположение и разходите по поддържане на сертификацията.

Първоначалният одит преминава през два етапа. Първата фаза включва проверка на документацията, която гарантира съответствието с изискванията на стандарта. В зависимост от размера на бизнеса, тази проверка може да бъде извършена както чрез двудневно посещение, така и по телефона. Всички открити по време на първия етап несъответствия биват документирани в официален доклад и трябва да бъдат коригирани преди следващия етап.

Вторият етап е основната част от одита. Той винаги се провежда на място и е фокусиран върху прилагането и ефективността на системата за управление на качеството. По време на одита, който може да трае от един ден (за малки компании) до няколко дни (за по-големи организации), одиторите инспектират компанията, разговарят с мениджърите и персонала, преглеждат документацията. Тези действия трябва да гарантират, че системата е напълно въведена и няма несъответствия. Ако такива бъдат открити, то те ще бъдат документирани в официален доклад за корекция. След този втори етап обикновено се дава срок от 30 дни за прилагане на корекции. След като те бъдат извършени, организацията може да бъде сертифицирана.

За да бъде поддържана сертификацията, регистраторът на всяка организация извършва годишен одит. Всяка трета година се провежда ресертификационен одит, който наподобява този при първоначалната регистрация.

Няма коментари

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.


«
»