Новата декларация за ДОД в интернет

Новата декларация за ДОД вече може да се намери на сайта на Националната агенция по приходите (НАП) www.nap.bg. Според Закона за облагане доходите на физическите лица, който е в сила от 1 януари, тя се подава до 30 април 2008 г. Дължимият данък вече трябва да бъде внесен до 30 април, а не в едномесечен срок след подаване на декларацията. Подават се само онези приложения от декларацията, които са попълнена Например: ако едно лице през 2007 г. е получавало доходи от 2 източника – по трудово правоотношение и от хонорари, трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи по граждански договори). Така декларацията ще се състои от общата част и две приложения.

5% отстъпка от дължимия за довнасяне налог получават онези физически лица, които подадат декларацията си и внесат дължимия данък до 10 февруари 2008 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които я изпратят по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2008 г. Например при данък за довнасяне 800 лв. цената на електронния подпис ще бъде покрита напълно от 5-процентната отстъпка при подаването на декларацията по интернет.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в интернет, като се очаква чрез сайта на НАП да бъде предоставена възможност за попълването й и автоматично създаване на баркод. В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от интернет образци на декларации, включително ксерокопия. Общата част на декларацията е задължителна. Към нея има 9 приложения: за доходи от трудови правоотношения, за доходи от стопанска дейност като ЕТ, за доходи от друга стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за доходи от прехвърляне на права и имущество, за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДЦФЛ, за доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен данък и др.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»