Декларация за облагане с корпоративен данък по интернет

Какво е необходимо за да подавате декларация за облагане с корпоративни данъци по интернет?
На първо място трябва да притежавате универсален електронен подпис. Ако нямате, можете да закупите от един от двама доставчици, които в момента имат разрешение да издават електронен подпис в България — „Банксервиз” или „Информационно обслужване”

На второ място трябва да попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път. Това може да стане по интернет, ако сертификатът, с който искате да подавате данни е ваш или на хартиен носител , ако ще упълномощите друго лице да подава декларацията вместо вас в офиса на Националната агенция за приходите по постоянния ви адрес.

Последната стъпка при подготовката за изпращане на декларацията по интернет е попълването и потвърждаването на потребителския ви профил в системата „Подаване на декларации по електронен път”. При влизане в системата се прави връзка с вътрешни информационни масиви на Националната агенция за приходите (НАП) и се изтегля информация за личните данни на данъкоплатеца или фирмата, която представя, и те не могат да се променят. Предоставена е възможност да се промени адресът за кореспонденция, който може да се различава от постоянния адрес.

Как се попълва електронна декларация?Графично системата за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци по Интернет е почти идентична с хартиените декларации. Това е така, за да ви улесни при попълването на данните.

Попълването на декларацията става по реда, посочен в указанията на НАП към декларацията. След попълването на всяко едно приложение или справка или на част от нея ще бъдете попитани за потвърждение.

Системата позволява да се прикачат файлове с документи, необходими за подаването на данъчна декларация, като например счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и т. н. Това става в частта „Прикачени документи”, която се намира след приложенията в данъчната декларация. Важно е тези документи също да бъдат електронно подписани. Повече подробности за това как се подписват документите можете да намерите тук.

Когато приключите с попълването на всички приложения, изберете от главното меню „Преглед и подаване”, от където можете да проследите статуса на декларацията. Стъпките, които трябва да извършите са в колонката „Действие”.

Следва подписване на проверената декларация с електронния ви подпис. Последната стъпка за подаване на декларацията е изпращането до приходната администрация. Това става чрез натискане на бутона „Изпрати”. В отговор ще получите електронно съобщение, което съдържа входящ номер и датата на приемане на декларацията.

Ако не притежавам електронен подпис, мога ли да упълномощя друг, който има да подаде декларацията ми по интернет?
Да, възможно е. В този случай обаче заявлението за подаване на декларации по електронен път се подава задължително на хартиен носител в компетентната териториална дирекция. Важно е да знаете, че когато упълномощавате някого да подаде декларация по електронен път от ваше име няма значение дали електронният подпис, който притежава е издаден на физическо или на юридическо лице.

Във всички случаи, в които към декларациите се изискват съпътстващи документи, то те трябва се подават и приемат като сканирани копия, подписани с електронен подпис

Няма коментари

Comments are closed.


«
»