ДДС наръчник

Националната агенция за приходите (НАП) публикува на интернет сайта си наръчник по данъка върху добавената стойност.

За изтегляне : ДДС наръчник

Наръчникът е изготвен за да се улеснят гражданите и фирмите, както и служителите на НАП, при прилагането на действащото данъчно законодателство в областта на данък върху добавената стойност.

Помагалото е структурирано тематично в десет глави. Последователно са разгледани общите принципи и полето на приложение на ДДС, определенията за данъчно събитие, изискуемост на данъка, данъчна основа, право на приспадане на данъчен кредит, задължения на данъчно задължените лица и други. В последната десета глава е описано действието на специфичните данъчни режими, като облагането с ДДС на стоките втора употреба, субсидиите, финансиранията и т. н.

За по-лесно възприемане и бързо ориентиране информацията в наръчника е представена и чрез детайлни схеми и примери. В помагалото е обобщена и практика на Съда на Европейските общности във връзка с прилагането на ДДС в рамките на общността.

Наръчникът е полезно помагало за всички клиенти на НАП, които искат да се запознаят със същността, полето на действие, особеностите при облагането на стоките и услугите с данък върху добавената стойност. Той няма статут на становище или указание и не е задължителен за прилагане от органите по приходите при ревизии по ДДС. Помагалото има за цел да подпомогне служителите на НАП и клиентите на агенцията в разбирането и задълбочаване на познанията за същността и механизма на действие на данъка върху добавената стойност.

Наръчникът по данък върху добавената стойност е създаден в изпълнение на проект между Национална агенция за приходите на Република България и Главна данъчна дирекция на Република Франция.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»