Наименование на фирма

Търговският закон (ТЗ) отделя специално място на фирмата, която той в своя чл.7 определя като „наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва“. Нещо повече. Тя дори се счита за част от имуществото на търговското дружество.
По правило фирмата винаги се състои от две части – едната, която се избира свободно, и друга, задължителна. Така например, ако се регистрира еднолично ограничено отговорно дружество, то собственикът може да избере свободно името, но задължително след това трябва да впише в края й ЕООД. Същото се отнася и до акционерното дружество – АД, командитното дружество (КД) и т.н. При едноличните търговци пък освен ЕТ е задължително и фирмата да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.
Общо е и правилото, че всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка. Тя обаче „трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала“. Каквото и да означава това, като се има предвид какви наименования на търговски дружества са регистрирани. Така или иначе тук преценката е на регистриращия съд. Друго общо правило е и това, че търговецът изписва фирмата си задължително на български език. Той може да я изписва допълнително и на чужд език.
И тук идваме до чл.11 от Търговския закон, който носи наименованието „Изключително право“. Според тази разпоредба „фирмата може да се употребява само от търговеца, който я е регистрирал“. При използуване на чужда фирма заинтересуваните лица могат да искат прекратяване на по-нататъшното й използуване и обезщетение за вредите, казва още ТЗ.
Именно оттук се извежда и всичко свързано с уникалността и правото и задължението за предварителна проверка и запазване на фирмата.
Преди няколко месеца беше приет специален Закон за търговския регистър, който предвижда различна от сегашната процедура. Той трябваше да бъде задействан от 1 юли т.г., но заради липса на готовност стартът на бъдещия нов единен търговски регистър бе отложено за началото на 2008 г.
Затова и тук ще бъдат разгледани и двете версии по конкретния въпрос – сегашната и бъдещата.
В момента, още преди да бъде започната процедура по регистрация на фирмата, е необходимо всеки да отиде и да направи справка в „Информационно обслужване“ АД дали няма вече регистрирано друго търговско дружество със същото наименование. Това се прави в електронните регистри, поддържани от „Информационно обслужване“. След заплащане на такса оттам се издава удостоверение, свидетелство за уникалност, което се носи в съответния окръжен съд, който ще регистрира бъдещото търговско дружество. Без това е почти сигурно, че документите за регистрация няма да бъдат приети. А и по този начин се резервира наименование на фирмата.
За тази процедура няма нормативна основа – по правило законът възлага на съда служебно да следи за уникалността на наименованията на фирмите. Тази практика обаче бе наложена заради огромната претовареност на фирмените отделения, както и за регистрираните през всички последни години много фирми с едни и същи наименования. Наскоро стана ясно, че например има близо 200 ЕT „Георги Георгиев“. Повтарят се дори световноизвестни фирми, регистрирани в различни окръжни съдилища из страната и които би трябвало да имат само едно представителство. Има обаче хора, които са успели да регистрират дружества със същите наименования. Затова е добре всеки, който тръгва да регистрира сега фирма, да се сдобие преди това със свидетелство за уникалност.
С влизането в сила на Закона за търговския регистър ще има друга процедура. Нормативният акт предвижда специална Глава четвърта „Запазване на фирма“. Според разпоредбите всеки ще може да „запази фирма преди подаване на заявление за вписване“. Последното ще става въз основа на заявление по образец от заинтересованото лице чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението. Тъй като ще има електронен регистър, който ще е в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието (най-вероятно на базата на този на „Информационно обслужване“), то по всяко заявление ще се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата, както и дали е платена дължимата държавна такса. Запазването ще има действие два месеца и е пречка друг търговец да се впише в търговския регистър под същата фирма. Тук се предвижда и забрана за прехвърляне на запазeната фирма. Тя ще е неотчуждима и непрехвърлима.
Всеки ще може да си прави и сам справка на вече запазените фирми. Според специална Наредба Агенцията по вписванията ще трябва да осигури възможност списъкът за запазените фирми да се визуализира с подредба по:
1. азбучен ред на всички вписани фирми;
2. хронологичен ред на извършване на запазването в търговския регистър или за определен период;
3. правна форма на търговеца или клона на чуждестранен търговец.
Тя ще трябва да дава възможност и за „бърз достъп до запазените фирми по първа буква или цифра от фирмата“.

Красимир Добрев

Няма коментари

Comments are closed.


«
»