Енергийна Ефективност

Програми и финансиране на енергийно ефективни проекти за предприемачи и потребители

В предишните две статии от поредицата на „Капитал“ беше направен преглед на европейската и българската политика в областта на енергийната ефективност. Сега авторът на поредицата ще се опита да отговори на най-често задаваните въпроси:
– Как да осъществим своите проекти по енергийна ефективност?
– Какви програми съществуват?
– Как да намерим финансиране?

Днес съществуват редица публично достъпни програмни документи, които дават ориентация за всеки, който реализира проекти за енергийна ефективност. Ще се спра на някои от тях, които биха ви заинтересували в най-голяма степен:

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност – до 2015 г. (www.seea.government.bg)
Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност – 2005-2007 г. (www.seea.government.bg)
Национална програма за обновяване на жилищните сгради (www.mrrb.government.bg)
Национален план за икономическо развитие (www.aeaf.minfin.bg).

Често само споменаването на израза „национална програма“ отблъсква, затова нека първо да видим какво можем да направим сами като предприемачи и потребители и как да го финансираме.
Енергийна ефективност при крайните потребители

l В дома
Бързо отворете интернет страницата на Кредитната линия за енергийна ефективност в домакинствата (www.reecl.org). По нея всяко домакинство може да получи заем от 2000 до 9500 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер от 200 до 850 евро (от 400 до 1700 лв.), или 20% (виж таблицата). Може да кандидатствате в четири банки на българския пазар – ДСК (www.dsk.bg), ОББ (www.ubb.bg), „Пощенска“ (www.postbank.bg) и „Райфайзен“ (www.reiffeisen.bg). Кредитната линия работи от май 2005 г. Възвращаемостта на вложените средства е два до три отоплителни сезона, а намалението на сметките за енергия е от 20 до 40%. Може да не четете останалото в статията, ако това е вашата програма.

В обществени сгради
Договореният през 2004 г. пилотен демонстрационен проект за енергийна ефективност на обществени сгради е финансиран безвъзмездно от българското правителство и Европейската комисия през Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ в размер на 5 млн. евро. Проектът беше приложен в 36 обществени сгради в цялата страна – 16 лечебни и здравни заведения, 15 учебни заведения, 3 културни институции и две държавни институции. Резултатите са средно 38% намаление на разхода на енергия, срок на възвръщане на инвестицията 3.5 години, спестена енергия 34.83 ктне и 9400 т въглероден двуокис (СО2) спестени емисии. В пари това са спестени разходи за енергия в тези сгради в размер на 3.1 млн. лв. годишно, а в България има хиляди такива сгради. Тези пилотни резултати станаха основа за отделянето на над 30 млн. лв. в бюджета за 2005 г. за енергийна ефективност на училищата.

В малки и средни предприятия
Със закона на енергийната ефективност беше създаден Фондът за енергийна ефективност в България (www.bgeef.com) в сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие (СБ). Първоначалната капитализация на фонда е в размер на 8.5 млн. щатски долара от Глобалния екологичен фонд, администриран от СБ, 1.5 млн. евро от българското правителство и 1.5 млн. евро от австрийското правителство. Фондът предлага финансови гаранции в размер до 500 000 щатски долара на проект към търговски банки, кредитиращи проекти за енергийна ефективност, както и кредити за проекти за енергийна ефективност от 30 хил. лв. до 3 млн. лв. при по-ниски от пазарните лихви. Фондът е изграден на принципа на публично-частното партньорство и се управлява от управителен съвет, в който влизат представители на донорите и фонда – мениджър, консорциум от частни фирми.

За средни и големи потребители
За осъществяване на проекти за енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в индустрията от януари 2004 г. са в действие кредитни линии, които са предоставени от българското правителство, Европейската комисия и ЕБВР в общ размер от 60 млн. евро. Как да кандидатстваме за средства по тези кредитни линии може да се разбере от страницата на ЕБВР (www.ebrd.org.projects, или пряко от банките, които обслужват кредитната линия в България – Булбанк (www.bulbank.bg), „Пощенска“, ДСК, „Биохим“ (www.biochim.bg), ОББ, Юнионбанк (www.unionbank.bg). Максималният размер на кредита е 1.5 млн. евро, като от тях 7.5% са безвъзмездна помощ заедно с безплатната подготовка на бизнес проекта пред банката. При използването на кредитните линии за възобновяеми източници 20% от инвестицията се връщат след завършване на проекта. Някои от банките предоставят и микрокредити за малки и средни предприятия в размер до 50 000 лв. Успешното прилагане на този механизъм доведе до разширяването му в началото на 2005 г. с допълнително още 60 млн. евро.

Финансиране на принципа дълг срещу природа

Дейността на Националния доверителен екофонд (www.ecofund-bg.org) също обхваща задачи, чието решаване може да бъде осъществено чрез инвестиции в енергийна ефективност. Фондът възниква като резултат на споразумение с швейцарското правителство за размяна на дълг срещу природа. Такъв тип споразумения са подписани и с правителствата на Белгия и Франция.
Каква е ролята на потребителите? Има ли култура на потребление? Това са въпросите, на които ще търсим отговор в първия брой на „Капитал“ за 2006 г. p

*Авторът е бивш министър на енергетиката и на икономиката, председател е на Националния комитет към Световния енергиен съвет и член на надзорния съвет на „БНП Париба“.

Безвъзмездна насърчителна помощ за енергийна ефективност в дома Енергоспестяващи мерки Размер на помощта Максимален размер на помощта в евро
Енергоефективна дограма 20% 200
Изолация на стени 20% 250
Изолация на покриви 20% 250
Изолация на подове 20% 250
Енергоефективни печки и котли на биомаса 20% 400
Слънчеви колектори за топла вода 20% 400
Енергоефективни газови котли 20% 400
Термопомпени агрегати за отопление и климатизация 20% 400

Сумарно безвъзмездната помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 850 евро за едно домакинство.
Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02/813 32 53 или на електронна поща: info@reeecl.org

Милко Ковачев*

Няма коментари

Comments are closed.


«
»