ПИБ предлага кредит за малкия бизнес до 80 000 лв.

Първа инвестиционна банка (FIB) започва изцяло обновена програма за кредитиране на микропредприятията. Максималният размер на кредита вече е до 80 000 лв. или равностойността им в чужда валута. При добри показатели на бизнеса клиентът има възможност да ползва кредит без материално обезпечение в размер до 50 000 лв. Удължен е и срокът на необезпечените инвестиционни кредити, които вече могат да се погасяват в рамките на 5 години.

При ипотечно обезпечение срокът на кредитите е до 10 години, като при „Суперкредита“ първите 5 години могат да бъдат със свободен режим на усвояване и погасяване.

Новата програма за финансиране включва кредити за инвестиции, за оборотни средства, овърдрафти, банкови гаранции, фирмени кредитни карти и други. Процедурата е облекчена като изискваните документи са сведени до минимум. Всеки кредитоискател получава личен подход при обслужването и бърз отговор в рамките на 24 часа от подаване на искането.

При кредитите с ипотека лихвата започва от 0% за първата година. Таксата за предсрочно погасяване е намалена и при рефинансиране със собствени средства е в размер на 3% от остатъчната главница. За клиенти, реализиращи обороти през сметките си в ПИБ, банката предлага изгодни схеми за ползване на оборотни средства под формата на овърдрафт.

ПИБ предоставя възможност и за ползване на няколко кредитни карти VISA или MasterCard към една фирмена сметка. Това позволява различни служители да извършват картови разплащания за целите на бизнеса, като нововъведената чип технология гарантира сигурност за спазване на договорения общ кредитен лимит.

Продължава промоцията, съгласно която всеки търговец, който вече ползва ПОС-устройство на ПИБ или сключи договор за инсталация, може да ползва овърдрафт по фирмената си сметка в размер от 5000 до 50 000 лв., в зависимост от реализираните обороти през ПОС терминала.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»